co reguluje kodeks pracy

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Składa się z piętnastu działów.

Co reguluje kodeks pracy?

 • przepisy ogólne – opisują podstawowe zasady pracy,
 • przepisy dotyczące umowy o pracę – określają stosunek pracy, sposób zawierania i rozwiązywania umów, informację o danych osobowych pracownika
 • wynagrodzenie
 • obowiązki pracownika i pracodawcy – chodzi głównie o przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów BHP, dbanie o mienie w zakładzie pracy, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, umożliwienie rozwoju pracownikowi,
 • odpowiedzialność materialną pracowników – chodzi o straty poniesione z winy pracownika,
 • czas pracy – uregulowanie dziennego i tygodniowego czasu pracy,
 • urlopy pracownicze – ilość dni przysługujących pracownikowi w roku,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – mowa tu o urlopach macierzyńskich, wychowawczych i ojcowskich,
 • zatrudnianie młodocianych – kiedy można zatrudnić osobę młodocianą, jakie muszą być spełnione warunki,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – każdy pracownik rozpoczynający pracę powinien zostać przeszkolony z przepisów BHP,
 • układy zbiorowe pracy – mowa o związkach zawodowych,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy – powołanie komisji pojednawczej do łagodzenia sporów aby zapobiec sprawom w sądach pracy,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – mowa o karach pieniężnych na rzecz pracownika,
 • przedawnienie roszczeń – po jakim czasie przedawniają się roszczenia,
 • przepisy końcowe.

Co reguluje kodeks pracy?Każdy człowiek ma prawo do wykonywania pracy i nikomu nie wolno mu tego zabronić. Dlatego powstały przepisy regulujące to prawo, w tym Kodeks Pracy. Istnieje zasada swobody nawiązania stosunku pracy, która oznacza, że każdy stosunek wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli. Nie wolno zatrudniać pracownika poniżej gwarantowanego przez Państwo minimalnego wynagrodzenia. Należy szanować godność i dobra osobiste pracownika. Istnieje także zasada równości praw pracowniczych mówiąca o tym, że osoby wykonujące podobne czynności powinny być tak samo wynagradzane.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here