Co to jest składka na fundusz pracy?

Fundusz pracy to państwowy fundusz celowy powołany w celu zapobiegania i łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.

Pieniądze przeznaczane są w szczególności na:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • szkolenia osób bezrobotnych,
 • stypendia naukowe,
 • rozwój pośrednictwa zawodowego,
 • promocję i pomoc prawną osobom zatrudnionym za granica,
 • przygotowanie zawodowe młodzieży,
 • wydatki na zasiłki przedemerytalne i świadczenie przedemerytalne.

Co to jest składka na fundusz pracy?

Co to jest składka na fundusz pracy?Składki na fundusz pracy są odprowadzane przez pracodawców w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to składka obowiązkowa, która wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kiedy nie ma obowiązku płacenia składek na fundusz pracy?

Obowiązek nie powstaje, gdy:

 • przedsiębiorca zatrudnia wyłącznie pracowników na umowę zlecenie,
 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna,
 • pracownik lub przedsiębiorca osiągnie wiek 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki ZUS,
 • pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
 • jeśli pracownik ma ukończone 50 lat oraz znajdował się w ewidencji bezrobotnych w okresie 30 dni przed zatrudnieniem,
 • jeśli pracownik nie ma ukończonych 30 lat oraz znajdował się w ewidencji bezrobotnych w okresie 30 dni przed zatrudnieniem,
 • przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP.

Za kogo składki na fundusz pracy są opłacane?

Pracodawcy opłacają składki za:

 • pracowników, z którymi pozostają w stosunku pracy,
 • pracowników wykonujących prace nakładcze,
 • osoby wykonujące pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności,
 • osoby, które otrzymują stypendia sportowe,
 • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby, które w trakcie urlopu górniczego otrzymują świadczenia socjalne.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here